Dorota Andraka

Dorota Andraka

20 października 2016 roku dr Dorota Andraka, prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce otrzymała nominację do kandydowania na Marszałka Generalnego Parady Pułaskiego 2017.

Propozycja objęcia tak zaszczytnego stanowiska jest wielkim wyróżnieniem dla całej oświaty polonijnej na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Jest także okazją do zaprezentowania działalności i osiągnięć Centrali i całej szkolnej społeczności.

Dr Dorota Andraka została zastępcą prezesa Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce w 2003 roku, a od 2005 do chwili obecnej pełni funkcję prezesa. Od momentu objęcia prezesury przez dr Andrakę Centrala zmieniła swoje oblicze. Organizowane są konferencje metodyczne dla nauczycieli polonijnych oraz rodziców z wybitnymi specjalistami z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej–Curie z Lublina, Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej z Krakowa, Centrum Doskonalenia Nauczycieli z Lublina, Wyższej Szkoły Pedagogiki i Psychologii w Warszawie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pani prezes została powołana przez Minister Edukacji Narodowej w 2008 roku do grupy Ekspertów Rady Programowej, a dwa lata później do Rady Polonii Oświaty. Konsul Generalny RP w Nowym Jorku w 2010 roku nominował ją do pracy w Komisji Ekspertów konkursu „Wybitny Polak w USA”. Dowodem uznania pracy dydaktycznej dr Doroty Andraki jest przyznanie licznych grantów z Polski: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Senatu RP, instytucji stanowych USA. Dzięki jej zaangażowaniu CPSD została sponsorem w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, dzięki czemu m.in. absolwenci polskich szkół dokształcających od wielu lat otrzymują stypendia.

To dzięki niej została powołana Fundacja na rzecz wspierania szkolnictwa polonijnego w Polsce. Pani prezes była też inicjatorką podyplomowych studiów o kierunku „Język polski jako obcy” dla 54 nauczycieli polonijnych, współorganizatorem Polish Regents Exam, obecnie LOTE oraz Międzynarodowego Egzaminu Certyfikowanego z języka polskiego jako obcego, nad którym nadzór pełni Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce i to z jej inicjatywy 12 lipca 2016 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał CPSD uprawnienia do organizowania egzaminu z języka polskiego jako obcego poza granicami Polski. Z jej inicjatywy młodzież wyjeżdża na obozy do Polski w ramach integracji z młodzieżą polską, uczestniczy w rekolekcjach w Amerykańskiej Częstochowie, spotkaniach ze sławnymi ludźmi, bierze udział w różnego rodzaju konkursach międzynarodowych np. literackich, plastycznych, fotograficznych itp.

Dwa lata temu dr Andraka zainicjowała Festiwal Szkół Polonijnych, który stał się znakomitą okazją do zaprezentowania umiejętności uczniów szkół polonijnych, a przede wszystkim integracji dzieci, nauczycieli i rodziców z wielu stanów.

Za swoją pracę dr Andraka otrzymała wiele nagród, między innymi: nagrodę Kuratora Oświaty w Białymstoku, Ministra Edukacji Narodowej, ale najwyższe odznaczenie otrzymała na obczyźnie – w 2001 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej w 2008 r. Senat Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie nadał jej w 2009 r. Medal Amicis Universitatis Marie Curie –Sklodowska, Ojcowie Paulini z Amerykańskiej Częstochowy przyznali jej Certyficate of Appreciation w 2008 r. za pracę na rzecz młodzieży polonijnej, w 2008 otrzymała specjalne wyróżnienie CPSD w USA – Statuetkę im. Janiny Igielskiej, w 2010 r. wyróżnienie Children’s Smile Fundation, w 2011 roku wyróżnienie biskupa Shining Star.
Od 24 lat dr Andraka bierze udział w Paradzie Pułaskiego, a w 2008 roku pełniła rolę Marszałka Parady – dywizji na Greenpoincie.

Naszą przyszłością są nasze dzieci!
Nieustanne działanie i wielkie oddanie dr Doroty Andraki zmierza w jednym kierunku – kształtowaniu kolejnych pokoleń Polonii Amerykańskiej, świadomych swoich korzeni i dumnych ze swego pochodzenia. Parada Pułaskiego w Nowym Jorku jest tego wyrazem- dumy z kraju, z którego pochodzimy i okazją do integracji całego polonijnego środowiska. Pani Prezes jest najbardziej odpowiednią osobą, która powinna jej przewodniczyć w 80-tą rocznicę Parady.

Serdecznie prosimy o aktywne uczestniczenie w procedurach wyboru 17 listopada 2016 roku i liczne przybycie na głosowanie do Kościoła Stanisława Kostki na Staten Island o godz. 19: 30. Tylko w ten sposób możemy zaznaczyć w społecznym krajobrazie Nowego Jorku naszą obecność i gotowość do propagowania polskości.

Zarząd Centrali Polskich Szkół Dokształcających