18 czerwca 2017 do Amerykańskiej Częstochowy w Doylestown, PA przybyli członkowie Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Polonia Technica, aby wziąć udział we mszy świętej odprawianej w intencji inżynierów i techników członków stowarzyszenia.

Uczestnicy tradycyjnej pielgrzymki spotkali się pod granitową tablicą pamiątkową, która została wystawiona na wieży kościelnej ku pamięci polskich inżynierów i techników i upamiętnieniu ich wybitnego dorobku wniesionego w budowę Stanów Zjednoczonych. Następnie udano się na mszę świętą do głównego kościoła. Mszę celebrował Prowincjał sanktuarium Ojciec Mikołaj Socha w asyście Ojca Lucjusza Tyrasińskiego.

Podczas mszy dr Janusz Romański w swoim wprowadzeniu przytoczył zasadnicze fakty z historii stowarzyszenia oraz omówił zadania na przyszłość.

Stowarzyszenie „Polonia Technica” należy do organizacji polonijnych, które powstały w okresie II Wojny Światowej. Stąd bierze się patriotyczny rodowód, tradycje oraz polonijne formy działania na ziemii amerykańskiej.

„Polonia Technica” powstała 16 maja 1941 w Nowym Jorku, który w tym czasie był największym skupiskiem polonijnym w USA. Stowarzyszenie założone zostało z myślą o wojennych emigrantach, otaczjąc troską i opieką byłych żołnierzy i weteranów. Obecnie Stowarzyszenie kontynuuje swój kierunek działania inspirując i wspierając polonijnych inżynierów i profesjonalistów. Stowarzyszenie buduje zawodowy prestiż polskich inżynierów w społeczeństwie amerykańskim.

Program działań stowarzyszenia zmienił się po roku 1989, gdy powstały nowe możliwości polonijnej współpracy z konsulatem generalnym RP w Nowym Jorku. Od kilku lat Polonia Technica działa w Radzie Polonijnej przy konsulacie RP w Nowym Jorku.

Cele stowarzyszenia Polonia Technica są ujęte w statucie, który ramowo określa je następująco:

– Integracja polonijnego środowiska inżynierów i techników dla wymiany doświadczeń i utrzymania więzi narodowych,

– Edukacja inżynierów i techników polskich w USA poprzez organizowanie odczytów, szkoleń oraz rozpowszechniania publikacji naukowo- technicznych,

– Udział w działaności amerykańskich stowarzyszeń profesionalnych

– Udzielenie szeroko pojętej pomocy osobom studiującym, wywodzącym się z polskiej grupy etnicznej,

– Utrzymywanie ścisłych kontaktów z instytucjami naukowymi i organizacjami technicznymi w Polsce, oraz wymiana doświadczeń i informacji technicznych.

– Współpraca z profesjonalnymi organizacjami polonijnymi zagranicą.

Stowarzyszenie Polonia Technica współpracuje z szeregiem organizacji polonijnych działających na wschodnim wybrzeżu USA. Należy tu wymienić następujące organizacje:

Instytut im. Józefa Piłsudskiego, Polski Instytut Naukowy – PIASA, Fundacja Kościuszkowska, Organizacja Studentów Polskich w Nowym Jorku, Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, Polski Uniwersytet Ludowy w Filadelfii, Klub Medyka, Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Amerykańskiej Częstochowie.

Wybitnymi członkami Polonia Technica byli:

Dr Stephanie Kwolek chemik tworca konstrukcyjnego polimeru Kewlaru, Tadeusz Sendzimier, wynalazca walcarek i twórca metody walcowania stali, Frank N. Piasecki – fenomenalny konstruktor miltarnych helikopterów typu Tandem, Walter Gabreski – twórca sztucznej aorty wykonanej z Dakronu, Paul Baran – twórca zasad networku Internetu, Rudolf Modrzejewski wybitny budowniczy mostów w Ameryce i Kanadzie, Erazm Jerzmanowski – filantrop, człowiek, który oświetlił ulice Ameryki, twórca polskiego Nobla, Steve Wozniak – budowniczy pierwszego personalnego komputera, Henry Petroski – inżynier, wybitny autor szeregu książek z historii techniki, Zbigniew Piasek – redaktor i wydawca encyklopedii światowego dziedzictwa kulturowego Polonii Świata.

Wybitnym inżynierem był również Tadeusz Kościuszko, budowniczy fortyfikacji, które zadecydowaly o wygranej wojnie z Anglikami i zapewniły zwycięstwo Rewolucji Amerykańskiej, bohater dwóch narodów Polski i Ameryki.

Stowarzyszenie Polonia Technica aktywnie promuje historię wybitnych inżynierów, wystawia im historyczne tablice, wydaje publikacje, organizuje tematyczne odczyty i wykłady.

Polonia Technika współpracuje również z Naczelną Organizacją Techniczną w Polsce i uczestniczy w Światowych Kongresach Polskich Inżynierów organizowanych w Polsce.

IV Światowy Kongres Polskich
Inżynierów jest planowany
w Krakowie, w roku 2019.

76 lat bogatej polonijnej historii Stowarzyszenia Polonia Technica dobitnie potwierdziło potrzebę działania organizacji dla dobra Polonii Amerykańskiej i naszej Ojczyzny Polski.

Członkowie Pololnia Technica przybyli do świętego sanktuarium aby się pomodlić w intencji polskich inżynierów i techników oraz aby otrzymać błogosławieństwo Boże na dalszy okres swoich działań.

W tym roku Polonia Technica wyrożniła sanktuarium i Ojców Paulinów miniaturą Filadejfiskiego Dzwonu Wolności w uznaniu wieloletniego wkładu pracy duszpasterskiej wniesionego w kształtowanie katolickich postaw inżynierów i techników Polonia Technica oraz za budowę prestiżu Polonii Amerykańskiej. Wyrożnienie przekazane podczas mszy Ojcu Mikołajowi Socha będzie eksponowane w historycznym muzeum w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, PA.

Prof. dr Janusz Romanński
Prezes Polonia Technica
Amerykańska Czestochowa, 18 czerwca 2017