Pamiątkowe zdjęcie po zakończeniu obrad Walnego Zebrania PT. Foto: Małgorzata Romańska

Pamiątkowe zdjęcie po zakończeniu obrad Walnego Zebrania PT. Foto: Małgorzata Romańska

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników „Polonia Technica” odbyło się 22 stycznia 2017 w siedzibie PIASA w Nowym Jorku. Wybrano nowe władze stowarzyszenia.

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia PT na Walnym Zebraniu zostały przedstawione sprawozdania z działalności programowo-organizacyjnej i finansowej Polonia Technica. Prezes zarządu dr. Janusz Romański podsumował zasadnicze kierunki działań stowarzyszenia w kadencji 2015-2016, na które składało się m.in. aktywne uczestnictwo w spotkaniach polonijnych i wsparcie finansowe akcji polonijnych. Podkreślić należy udział prezesa Polonia Technica w pracach Rady Konsultacyjnej przy konsulacie RP. Medialna prezentacja wzbogaciła program. Oto wybrane wydarzenia minionej kadencji.

W dniach 20-22 maja 2016 w konsulacie RP w Nowym Jorku odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 75-lecia Polonia Technica. W naukowym sympozjum wzięło udział 134 osoby i zaprezentowano 32 referaty, obejmujące szeroką tematykę inżynierską. Jubileusz 75-lecia Polonia Technica był dużym sukcesem organizacyjnym. Spotkanie pozwoliło na nawiązanie wielu nowych kontaktów profesjonalnych i organizacyjnych. Podpisana została umowa o współpracy Polonia Technica ze Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Gdańskiej. W czasie oficjalnego otwarcia uroczystości Polonia Technica otrzymała od zagranicznych gości wiele prestiżowych wyróżnień m. in statuę Bogini Nauki wręczoną przez Rektora Politechniki Gdańskiej prof. Henryka Krawczyka, młyńskie Koło Fortuny wręczone przez prezesa Stowarzyszenia Polskich Inżynierów na Litwie inż. Roberta Niewiadomskiego, prestiżową statuetkę od Stowarzyszenia Polskich Inżynierów we Francji, którą wręczyła dr. Monika Obrębska z Francji, orginalny obraz Warszawy wręczony przez prezes NOTu Ewę Mankiewicz –Cudny.

Członkowie PT: Małgorzata Romańska, Szczepan Roguski i Andrzej Lamot otrzymali odznaczenia NOTu wręczone przez prezes FSNT- NOT Ewę Mankiewicz-Cudny.

„Polonia Technica”, tradycyjnie, w czerwcu 2016, zorganizowała pielgrzymkę do Amerykańskiej Częstochowy, aby wspólnie uczestniczyć we mszy świętej odprawianej corocznie w intencji polskich inżynierów i uzyskać duszpasterskie błogosławieństwo dla swojej działalności. Podczas mszy polonijni inżynierowie ofiarowali dary do muzeum w sanktuarium. W roku 2016 został przekazany medal im. Tadeusza Kościuszki, bohatera dwóch narodów Polski i Ameryki, który został wystawiony w muzeum w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej.

Tradycyjnie stowarzyszenie PT wsparło działania kulturalne organizacji polonijnych m.in. Związku Śpiewaków w Ameryce, Polish Heritage Society, Polskiego Uniwersytetu Ludowego, Organizacji Polskich Studentów w Nowym Jorku. Przedstawiciele stowarzyszenia uczestniczyli w szeregu spotkań organizowanych w polskim konsulacie na Manhattanie, m.in. w obchodach Konstytucji 3 Maja, Gali Marszałka Piłsudskiego, Dnia Niepodległości Polski 11 Listopada, i innych. Polonia Technica brała udział w dorocznej Paradzie Pułaskiego na 5-tej Avenue, manifestując przynależność do polskiego dziedzictwa narodowego.

W styczniu 2016 członkowie PT licznie uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym w Polskim Domu Narodowym na Greenpoincie.
W zakończeniu prezes dr Janusz Romanski podziękował zarządowi i wszystkim członkom PT za wkład pracy i wsparcie, a w szczególności seniorom, na których poparcie zawsze stowarzyszenie PT może liczyć.

Słowa podziękowania prezes dr Janusz Romanski skierował do wszystkich organizacji, z którymi stowarzyszenie od lat owocnie współpracuje na polonijnym forum m.in. Polski Instytut Naukowy, Instytut Józefa Pilłsudskiego, Ojcowie Paulini z Sanktuarium w Amerykańskiej Częstochowie, Rada Polskich Inżynierów Ameryki Północnej, Polish Heritage Society, Polski Uniwersytet Ludowy w Filadelfii, Organizacja Studentów Polskich w Nowym Jorku, Naczelna Organizacja Techniczna w Polsce, Akademia Inżynierska w Polscei i inne.

Dr. Janusz Romański omówił swój udział w szeregu semnariów naukowych m. in w seminarium Rady Polskich Inżynierów AP jakie odbyło się w październiku 2015 w Waszyngtonie, gdzie przedstawił postać inż. Grzegorza Bekkera, twórcy pojazdu księżycowego. W czerwcu w roku 2016 we Wrocławiu odbył się III Światowy Zjazd Polskich Inżynierów. Stowarzysznie „Polonia Technica” zaprezentowało swój profesjonalny dorobek i uczestniczyło w formułowaniu wniosków pozjazdowych.

Dr. J. Romański opisał zakres współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną w Polsce, polegającą na dostarczaniu aktualnych informacji z życia inżynierskiego środowiska Polonii amerykańskiej oraz udzielania wsparcia incjatywom NOTu jako patron medialny.

Stowarzyszenie „Polonia Technica” poparło finansowo produkcję filmu o Rudolfie Modrzejewskim, wybitnym budowniczym mostów w Ameryce i Kanadzie. Film pomyślany jest jako pomoc edukacyjna dla szkół języka polskiego w Ameryce. Promocja filmu pt: „Bridging Urban America” odbyła się 10 lipca 2016 w Drexel University w Filadelfii. Tworcom i producentom Basi i Leonardowi Myszyńskim należą się gratulacje za zrobienie tego niezwykle interesującego filmu, dokumentującego wybitne sukcesy naszego rodaka.

Członkowie zarządu, w dniu 30 października 2016, brali udział w uroczystym odsłonięciu pomnika króla Władysława Jagiełły w Central Park. Polonia Technica wsparła finansowo i opracowała jubileuszowy program tej historycznej uroczystości.

Kontynuowana była przyjacielska współpraca ze Stowarzyszeniem Weteranów Armii Polskiej poprzez wsparcie dorocznego programu uroczystości Dnia Żołnierza. Przedstawiony został także zakres współpracy PT z wybranymi politechnikami w Polsce.

Chester Tobiasz, Wice Prezes PT, odpowiedzialny za program wypoczynkowo – turystyczny omówil zorganizowane dla członków i sympatyków PT: spływ kajakowy rzeką Delaware i turystyczną wycieczkę do Minewaska. Przedstawił także tematyczny zarys swoich technicznych artykłów promujacych osiągnięcia polskich inżynierów, które są publikowane na łamach nowojorskiego Nowego Dziennika.

Następnie sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Kucieba, który pozytywnie ocenił pracę zarządu „Polonia Technica” i wyniki finansowe w kadencji 2015-2016 i postawil wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Wniosek został jednogłośnie przegłosowany przez Walne Zebranie.

Po sprawozdaniach zaprezentowany został klips filmowy wykonany przez TV Polonia w czasie obchodow Jubileuszu 75-lecia w Nowym Jorku, dostępny na YouTube. Następnie dr. Janusz Romański przedstawił referat zatytułowany „Rudolf Modzejewski wybitny inżynier i jego epokowe mosty”, omawiając wybrane konstrukcje mostowe. Dr. Romański przedstawił także nową książkę pt. „Artysta betonu i stali – Rudolf Modrzejewski”, autorstwa wybitnego poloninego inżyniera, specjalisty mostownictwa dr. Jana Plachty z Chicago.

Dr. Małgorzata Romańska, przewodnicząca komisji skrutacyjnej, przedstawiła wyniki wyborów, w wyniku których wybrany został skład zarządu i komisji rewizyjnej stowarzyszenia „Polonia Technika” na lata 2017 – 2018.

Prezesem PT został dr. inż. Janusz Romański, wice prezesami – inż. Chester Tobiasz, inż. Victor Kiszkiel, sekretarzem – Waldemar Lipiński, skarbnikiem – inż. Szczepan Roguski, oraz członkami: Ryszard Bąk, dr. Jerzy Gejdel, Teresa Hałas Leszek Kucieba, Teodor Lachowski, Andrzej Lamot, dr. Małgorzata Romańska. Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Jan Rudomino, Jan Zaufal, Karol Supiński.

Następnie dr Romański odczytał życzenia światączne i noworoczne przesłane dla Polonia Technica przez: Piotra Wilczka ambasadora RP, Macieja Golubieskiego Konsula Generalnego RP, Annę Marię Anders Senatora RP., O Eustachego Rakoczy, Kapelana Jasnogórskiego, prof. Andrzeja Nowaka, prezesa Rady Polskich Inżynierów, Ewę Mankiewicz-Cudny prezesa FSNT-NOT.

Prezes dr. Janusz Romański wręczył dyplomy uznania PT, którymi zostali wyróżnieni: Ryszard Bak, Szczepan Roguski, Teresa Hałas, Jerzy Piotrowski, Chester Tobiasz, Leszek Kucieba, Jan Rudomina, Andrzej Lamot, Teodor Lachowski, Waldemar Lipiński, Daniel Krzyżański, Jerzy Geidel, Małgorzata Romańska, Jan Zaufal, dr Tadeusz Alberski, inż. Zygmunt Staszewski.

Następnie wystąpił dr. Tadeusz Alberski, który zajmuje się nadzorem prac modernizacyjnych mostu Kościuszko i poinformował zebranych o postępie prac. Jest istotną sprawą zachowanie historycznych tablic informacyjnych, co winno być tematem dla Polonii. Marek Skulimowski, prezes Fundacji Kościuszkowskiej, podjął się organizacji grupy polonijnej, która zajmie się zbieraniem funduszy na ten cel. Powstał także projekt zrobienia muralu i mozaiki tematycznie poświęconej naszemu bohaterowi narodowemu Tadeuszowi Kościuszce. Stowarzyszenie Polonia Technica w pełni popiera i włączy się w realizację tych polonijnych incjatyw. W dyskusji wystąpił inż. Wojciech Hermanowski, członek Honorowy Polonia Technica, były prezes, który podniósł temat współpracy i wsparcia działań Kongresu Polonii Amerykanskiej.

W dyskusji podkreślono, że nowowybrany zarząd w obecnej kadencji stoi przed ważnymi zadaniami, do których należą: opracowanie materiałów seminaryjnych 75-lecia PT, uaktualnienie strony internetowej PT, uruchomienie biuletynu Polonia Technica, udział w realizacji tablic na most Kościuszki, stypendia studenckie.

Nowo wybrany zarząd „Polonia Technica” zaprasza serdecznie wszystkich profesjonalistów i sympatyków do współpracy i udziału w działaniach organizacji. Strona internetowa www.polonia-technica.org

Życzymy nowo wybranym członkom Stowarzyszenia Polskich Inżynierów „Polonia Technica” kadencji 2017-2018 dalszych, owocnych sukcesów w budowie prestiżu polonijnego inżyniera i pełnej realizacji celów i zadań dla dobra amerykańskiej Polonii i naszej Ojczyzny Polski.

Dr inż. Janusz Romański
prezes „Polonia Technica”.
Zdjęcia Małgorzata Romańska

Prof dr inż. Janusz Romański jest znanym specjalistą w zakresie projektowania systemów helikopterowych. Od lat aktywnie działa w szeregu organizacji polonijnych. Należy do amerykańskich organizacji inżynierskich AHS, ASME, ASEE, SME, ASTM, Wykłada na Widener i Drexel University, PA.